BPH – föreläsning och BAER-test

Eftersom det ordnades ett BAER-test hemma hos Helgas uppfödare passad vi på att få det utfört på Helga. Det är ett hörseltest som rekommenderas för avelsdjur då det finns dövhet kopplat till dalmatinerns färg. Att Helga är hörande har jag inte betvivlat för en sekund, och hon har blivit testad med s k uppfödarmetod, men då vet man ju inte om de hör på bara ett öra eller två. Helga hörde i alla fall på bägge öronen så det är ju bra, bättre kan det inte bli!

Jag har också varit på en intressant föreläsning som Nordskånska kennelklubben anordnade, “Att tolka BPH-resultat”. Det var Ken Lundahl som höll i det.

I dagsläget har ca 18 600 hundar blivit beskrivna. Det pågär även vidare utveckling av MH/BPH i form av mentalindex.

Resultatet från BPH kan man se i avelsdata. Det finns två typer av protokoll, ett sammanfattande och själva beskrivningen. En beskrivare gör totalt 242 noteringar på ett BPH avseende hunden beteenden, som skall vara en objektiv bedömning.

Beteendena indelas i 10 övergripande motivationslägen t ex aggressivitet som har olika färger i protokoll och spindeldiagram.

Dessa kan sedan i sin tur delas in i negativ eller positiv attityd.

Syftet med ett BPH är att det ska fånga hundens personlighet så att det är beteenden som speglar hur hunden kommer att vara i många olika situationer i vardagen.
När det t ex gäller socialitet så finns inget annat test som beskriver hundens sociala egenskaper lika tydligt som BPH.

I ett BPH delas ett moment upp i faser och sekvenser. I MH är det en helhetsuppfattning av momenten.

Samma beteenden beskrivs flera gånger t ex socialitet i ett flertal moment och sekvenser vilket ger säkrare bedömningar av beteendet.

Spindeldiagrammet motsvarar medelvärdet av protokollets olika moment.

Man kan se skillnader mellan olika raser i de olika medelvärdena t ex är jakthundar ofta mer undergivna än sociala.
En hund som är mycket undergiven får inte höga värden på socialitet det är olika beteenden i BPH.

Leklust: Det görs skillnad på egen leksak och och ny för att skilja på verklig leklust eller inlärt beteende. Leker en hund med den egna leksaken men inte med en ny är leken förmodligen inlärd. Detta för att i avel tydligare kunna välja hundar med stor leklust, om man vill det.

Matengagemang Där tittar man på hundens envishet när det gäller att komma åt mat och man tittar också på om den gör det självständigt, d v s ensam eller ber sin förare om hjälp.

Nyfikenhet: BPH skiljer nyfikenhet från skotträdsla, i MH sitter det ihop i protokollet. Nyfikenheten beskrivs som skottaktivitet och rädslan separat som just rädsla.

Rädsla-osäkerhet; En av de viktigaste sakerna rent generellt i dag eftersom det är mycket vanligare att man har problem med rädslor än aggressivitet hos hundar.

Hot-aggression; beskrivs i flertalet moment.

Om en hund har 1 i värde på spindeldiagrammet så innebär det att den inte uppvisar värdet som t ex aggressioner. Har den 1 har den inte uppvisat detta beteende.

Vad säger då rasmedelvärdet som man kan se i spindeldiagrammen? Det är just ett medelvärde och det innebär att det faktiskt inte behöver finnas en enda hund i rasen som svarar mot just medelvärdet. Det är därför av intresse att titta på spridningen av värdena inom en ras också vilket görs vid en 200-analys.

Det diskuterades också när man kan anse att ett rasmedelvärde är representativt och runt 40-talet beskrivna hundar räcker under förutsättning att det är ungefär lika många hanar som tikar och att det fångar de olika linjerna i rasen. Generellt sett är det vissa skillnader på tikar och hanar. Rasmedelvärdet består bara av svenska hundar, inga importer finns med i spindeldiagrammet.

Den sammanfattande beskrivningen, som man får direkt efter BPH:t är beskrivarens något mer subjektiva bedömning av hundens beteenden .

Det är en viktig del att säkerställa bedömningarna att det finns trygghet i beskrivningarna därför görs återkommande möten i syfte att genomföra kalibreringar av olika beskrivare så att bedömningarna är likartade.

I avelsdata kan man se statistik över avkommor för avelshundar. Man väljer just statistik avkommor och kan då plocka fram hälsostatistik, MH eller BPH. Då kan man se den hundens avkommors medelvärde jämfört med rasmedelvärdet om t ex avkommorna i genomsnitt är mer orädda o s v. Man bör också titta på de ingående individerna för att se variationen.

T ex kan det bli höga värden på aggression om en individ varit mycket arg vid ett tillfälle men också lägre aggressioner vid flera tillfällen.

Man kan även plocka fram tabeller över beskrivna individer i rasen sorterat på födelseår och se skillnader för olika beteenden från år till år, tanken är att det ska vara ett stöd vid RAS-arbeten m m.

Ett avbrutet BPH får göras om en gång. Det finns en skillnad när det gäller tävlingar (bruks; för icke bruksraser) som har krav på känd mental status. Om ägaren avbryter får inte hunden tävla gör beskrivaren det får däremot hunden tävla.

När man tittar på BPH-diagram är det viktigt att man tittar på helheten inte bara detaljerna. Om en hund t ex inte hälsar i moment 1 och 6 är det viktigt att titta på varför. Titta på rädslor/aggressioner i samma moment och titta på trygghet. Det är stor skillnad på en hund som inte hälsar p ga rädslor och kanske uppvisar aggressioner eller en hund som är trygg med människor men helt ointresserad.

Bägge hundarna kan definieras som “reserverade” men av helt olika anledningar.

Rasmedelvärdet är inte heller = idealvärdet utan det måste varje rasklubb definiera vad som är önskvärt. Och det måste dessutom finnas en viss variation för att kunna avla gentemot förändringar.

SKK har uttryckt att där rasklubbar av någon anledning vill kräva någon form av känd mental status t ex för registrering så gäller MH för bruksraser och BPH för övriga raser. Detta för att det inte är bra att uppfödare drar åt olika håll inom rasen och använder sig av två olika beskrivningar, det gör det svårare att få en sammanfattande bild av rasen.

Det kom givetvis frågor om MH och BPH, vad är egentligen skillnaden?

När det gäller är protokollen är MH mycket mer begränsade även om testen som sådan är bra, bortsett från det som rör den sociala biten, återigen är BPH överlägsen andra former av tester på den delen.

MH sätter mer press på hundarna, t ex är det två spöken som kommer emot hunden i MH , bara en person (närmande person) i BPH. När det gäller overallen kontra halvfiguren är förmodligen halvfiguren mer pressande då den har mer hot i sig (stirrande ögon) i hundens nivå.

Skrammel går nog på ett ut.

Om man jämför skotten är det 4 skott på 20 meters håll i MH mot 2 skott på 50 meters håll på BPH. Men för att påvisa skotträdsla räcker det utan tvekan.

Aktivitetsnivån i MH kan tyvärr tränas in så att hunden sitter stilla under momentet trots att den är stressad. På BPH registreras hundens aktivitetsnivå under hela beskrivningen i det sammanfattande protokollet under energisk. En hund som har 4 i aktivitetsnivå har alltså haft en väldigt hög aktivitetsnivå under hela beskrivningen.

Ett MH innebär rent generellt starkare retningar för hunden.

En annan intressant fråga är hur väl BPH stämmer med vardagsbeteenden.

Detta har undersökts genom en SLU-test som hundägarna får fylla i inför ett BPH. Det används för att kvalitetsäkra BPH och är en validering av att BPH mäter det den är avsedd att mäta.

BPH ska mäta hunden typiska beteenden= personligheten hos en hund.

Man ser givetvis inte allt hos en hund under ett BPH.

För att minimera miljöpåverkan och visa så mycket som möjligt av vad en hund har med sig genetiskt är det viktigt att ett BPH genomförs innan 2 års ålder.

Men vissa beteenden verkar kvarstå om t ex ett BPH bryts p g a rädslor brukar hunden generellt inte klara av att genomföra det vid ett senare tillfälle.

Samma sak gäller för en attityd gentemot främmande människor, hotfullhet och osäkerhet eller intresse för att hälsa och umgås verkar vara i stort oförändrade och speglas också bra i BPH.

Vad fångar då BPH ? (Enkäterna har använts i detta jämförande arbete)

Miljörädslor fångas bra. (Alla rädslor som inte är sociala på ett BPH)

Nyfikenheten fångas bäst i det sammanfattande protokollet.

Underlaget verkar fångas olika bra för olika raser och är alltså inte en säker mätare.

Förarbundenhet fångas lite svagt i ett BPH.

Föremålsleken fångas bra och samma med förarkontakten.

Man har också kunnat konstatera att hundar som uppfattas som att de har stor samarbetsförmåga oftast uppvisar lekfullhet och nyfikenhet; envishet (vid maten) var det stor skillnad på. De uppvisade även flyktbenägenhet, (en hund kan ju välja mellan fight, flight or freeze när den blir skrämd). Men visade också upp en benägenhet att bli passiva vid osäkerhet.

Osäkerheten mäts som hundens avreaktion d v s tid till kontroll och kontakt under BPH.

Reaktiva beteenden d v s snabbt utåtagerande fångas inte på BPH.

Energin hos hunden fångas bra i sammanfattande protokollet.

Hur ljudlig och gnällig en hund är fångas dåligt då de flesta hundar uppvisar sådant under passivitet.

En positiv attityd d v s hundar som tycker att det mesta som är nytt är intressant och kul i motsats till negativa attityd då allt nytt närmas med misstänksamhet fångas också bra på BPH.

Bitbeteende verkar också vara en bra generell indikator som speglar hundens vardagsbeteende, en hund som tenderar till att uppvisa sådant på BPH gör det också i sin vardag.

Om man avbrutit moment 1 d v s främmande person och bara momentet, så verkar det också stämma med hundar som har en generellt negativ främlingsattityd. PÅ BPH pressar man inte en hund under detta moment utan avbryter då hunden visar att den inte vill vara med och fortsätter till nästa moment utan att t ex ha försökt att hantera hunden.

Bitbeteendet är dock en starkare indikator för aggressivitet mot människor än avbrott i Moment 1.

Uppvisar hunden imponer-beteenden under BPH indikerar det generellt aggressivitet mot främlingar och andra hundar!

Andra samband man sett (men inte alltid kan förklara) är att hundar som jagar vilt (viltintresse) ofta är mer nyfikna under momenten överraskning, skrammel och närmande person och leker mindre under lekmomentet.

Hundar som uppvisar aggressivitet mot familjemedlemmar vill under BPH inte hälsa under momentet främmande person, vill inte leka och uppvisar social rädsla men inte miljörädsla.

Attityd i hundmöten: Det finns flera tydliga kopplingar mellan hundars ageranden mot andra hundar i vardagen och BPH. De har ett positivt intresse för sociala kontakter. De hälsar mer på Testledaren i momentet främmande person och figuranten i närmande person. De gillar ofta dragkamp, är inte förarbundna.

Hundar som är mycket rädda vid hundmöten eller har problem vid möten med andra hundar är tvärtom, de uppvisar hotbeteenden mot testledare och figurant, vill inte leka.

Det verkar som att BPH fångar en grundläggande social attityd hos hundar, korrelationen är väldigt hög.

För den som vill läsa mer om detta finns allt material på SKKs hemsida under BPH och utvärderingar.

Mentalindex:
Just nu pågår arbeten med att skapa mentalindex för vissa raser, både för sällskapshundsraser och bruksraser, för collie är det uppstartat.

När det gäller avel och detta är såklart en generell beskrivning, väljer vi de bästa individerna att bli föräldrar.

Syftet med index är att man ska kunna välja hundar som ger bäst avkommor genom att se till släkten istället för indviden.

Ett BPH-påverkas av många saker som man korrigerar för i ett index.

Ett index består av all tillgänglig information om en individ och dess släktingar. Man korrigerar bland annat för miljöfaktorer såsom ålder m m och syftet är att förutsäga hur hundens avkommor utvecklas när det gäller vissa (av rasklubben valda ) egenskaper jämfört med rasmedlet.

Generellt är en ensam stjärna bland “dåliga” syskon inte en bra nedärvare. Man har påvisat att avel genom index ger snabbare framgångar bland t ex kor och hästar för egenskaper som har arvbarhet under 30 %och beror av genotyp t ex mentala egenskaper samt HD hos hund.

Medan t ex exteriör är mycket mer fenotyp (ca 70%) och man därför i högre grad kan se vad man får från en individ.

Att det är låg arvbarhet ska inte heller tolkas som att det inte är ärftligt, det indikerar en mer komplex nedärvning.

Min egna reflektion är att även utan mentalindex kan man ju se och jämföra hur olika hundars avkommor blivit jämfört med rasmedelvärdet och att det därför är viktigt att så många dalmatiner som möjligt beskrivs, även de som inte skall gå i avel, för att kunna få ett bra underlag för olika val när det gäller avelsmålen för de mentala bitarna. Och det är ju också intressant information för hundägaren att se hur hunden kan reagera i olika situationer.

Mer om BPH och de ingående momenten samt hur BPH utförs finns på SKKs hemsida under BPH.